Regulamin mojeopinie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego mojeopinie.pl.

Definicje.

Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci internet stworzona przez mojeopinie.pl , umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez mojeopinie.pl i/lub jej partnerów a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany określeniami równoważnymi jako Serwis (internetowy) mojeopinie.pl, Hub (internetowy) mojeopinie.pl, Portal (internetowy) mojeopinie.pl.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez mojeopinie.pl, tj.

Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne zadanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) - dotyczy wszystkich stron Portalu.

Forum dyskusyjne - Umożliwienie Użytkownikom wysłania swojej opinii na dany temat i opublikowanie tej opinii na wybranych stronach Portalu.

Usługi wyszukiwawcze - umożliwienie Użytkownikom zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach (np. wyszukiwarka, katalog, oferty pracy, encyklopedia).

Materiały - zbiór danych w postaci wszelkich treści, bieżących i archiwalnych, udostępnianych przez Użytkownika w Serwisie, którymi mogą być zwłaszcza: artykuły, komentarze, streszczenia, abstrakty, felietony, notki redakcyjne, mapki, wideogramy i fonogramy, wywiady, diagramy, zestawienia, recenzje, statystyki, wykresy, zdjęcia, pliki komputerowe oraz pozostałe formy publikacji, do których Użytkownikowi przysługują pełne i wyłączne prawa autorskie lub też prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych regulacji.

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Regulaminy szczegółowe, dotyczące poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez mojeopinie.pl lub inne podmioty, na podstawie umów z mojeopinie.pl, udostępniane są przez mojeopinie.pl lub podmiot świadczący dane usługi, na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Warunki techniczne świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:
połączenie z siecią Internet, przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej albo kompatybilna z nią, w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy do wiadomości) o charakterze bezprawnym.

Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez mojeopinie.pl można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: redakcja@mojeopinie.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez mojeopinie.pl.

Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

mojeopinie.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

mojeopinie.pl zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez mojeopinie.pl

mojeopinie.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Prawa własności intelektualnej

mojeopinie.pl oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

mojeopinie.pl informuje, że jej Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody mojeopinie.pl lub innego podmiotu uprawnionego.

Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

Użytkownik udziela serwisowi Mojeopinie.pl nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na wykorzystywanie Materiałów w Serwisie. Zakres licencji obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzanie egzemplarzy Materiałów, zapisywanie Materiałów techniką cyfrową, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie, a także w inny sposób, niezbędny dla wykonania uprawnień i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i udostępniania Materiałów drukiem, w sieciach komputerowych, komórkowych i multimedialnych;

b) w zakresie obrotu Materiałami albo egzemplarzami Materiałów, na których Materiały utrwalono - wprowadzanie do obrotu;

c) publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem druku, Internetu, sieci komórkowych i multimedialnych. 8. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
v 9. Użytkownik może udzielać dalszych licencji do korzystania z Materiałów objętych licencją udzieloną Mojeopinie.pl również innym podmiotom

10. Użytkownik wyraża zgodę na obróbkę techniczną Materiałów w celu dostosowania ich do udostępniania na łamach Serwisu (m.in. długość, waga w kilobajtach, rozmiar).

11. Użytkownik wyraża zgodę na edycję i korektę redakcyjną Materiałów w celu dostosowania ich do udostępniania na łamach Serwisu.

Ochrona prywatności

mojeopinie.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem mojeopinie.pl jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.

mojeopinie.pl niniejszym uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów oferowanych w Serwisie proszeni będą o podanie określonych informacji osobistych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez mojeopinie.pl zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.


Rodzaje gromadzonych informacji:

Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych także w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez mojeopinie.pl samodzielnie lub pod jej patronatem, a także kiedy korzystać będą z bogatej oferty usług Serwisu, w tym zakupów drogą on-line, uczestnictwa w forach i dyskusjach internetowych, , dostarczania konkretnych wybranych przez Użytkowników informacji oraz wszelkich innych spersonalizowanych działań Serwisu.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji

mojeopinie.pl gromadzi informacje o Użytkownikach przede wszystkim w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb, po to aby dostarczać im materiały których rzeczywiście potrzebują. Ponadto mojeopinie.pl, pragnąc zapewnić Użytkownikom bezpłatne Serwisy, udostępnia ten Serwis również reklamodawcom. Poszerzanie wiedzy na temat zachowań Użytkowników służy tym samym lepszemu gospodarowaniu powierzchnią reklamową, a w konsekwencji emitowaniu danych reklam w zależności od zainteresowań Użytkowników.

Postanowienia dodatkowe

mojeopinie.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu. mojeopinie.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:


redakcja@mojeopinie.pl
[zamknij]W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".